Кардиоонкология

Кардиоонкология се занимава с  оценка на страничните ефекти при специфичното онкологично лечение върху сърцето и възможностите за тяхното намаляване, преодоляване и предотвратяване.
Целта е да се предотврати развитието на тежки увреждания на сърцето,
вследствие на лечението

Кардиотоксичността – нежелана лекарствена реакция при терапията на злокачествените заболявания, разстройство на сърдечния ритъм, реполяризация и проводимост – тахиаритмия, терминална брадикардия,.

Сърдечно-съдовата токсичност при онкологично болни по-време и след химиотерапия и лъчелечение.

 

Проблемът за кардиотоксичните ефекти на антинеопластичната системна терапия вълнува все повече кардиологичната общност. Нарастващата популация на пациентите с онкологични заболявания отправя предизвикателството за справяне с различни сърдечно-съдови усложнения, за тяхното познаване, ранна диагноза и превенция. Епидемиологични данни сочат, че 33% от пациентите преживели злокачествено заболяване загиват в резултат на сърдечносъдова болест. Литературата изобилства от данни относно въздействието на системната противотуморна терапия върху функцията на лява камера. Данните обаче за деснокамерното засягане са оскъдни.
Известно е, че деснокамерната дисфункция при пациенти със сърдечна недостатъчност е мощен детерминант за функционалния капацитет и преживяемостта на пациентите, независимо от фракцията на изтласкване на лява камера.