Как да живеем с високо кръвно налягане (артериална хипертония)?

Артериалната хипертония  е социално значим проблем поради високата си заболеваемост, инвалидност и смъртност. Над 1,5 млрд. души по света страдат от артериална хипертония – 1 от всеки 3-ма на възраст над 20 години. В България хипертониците са около 2 милиона, като адекватно лекувани, с постигнат контрол в последните години, са около 33%. Адекватното лечение на артериалната хипертония удължава живота. Снижението на систолното артериално налягане с 12 mmHg за 10 г. спасява от смърт 1 от 11 лекувани пациенти, понижава честотата на мозъчния инсулт с 35- 40%, на миокардния инфаркт с 20-25% и на сърдечната недостатъчност с 50% /JNC V ІІ/.

Сърдечносъдова система и кръвно налягане

Сърцето е кух мускулен орган, работещ като помпа в нашата сърдечносъдова система. При всяка контракция на сърдечния мускул кръв под определено налягане се изтласква в артериалните съдове. Налягането в тези съдове се означава като артериално налягане. Това налягане е необходимо на кръвта, за да може тя да достигне до всички части на човешкото тяло.

Артериите разнасят кръв под голямо налягане до тъканите. Те имат дебела съдова стена и кръвният поток в тях се движи с висока скорост. Артериолите са последният клон на артериалната система и чрез тях кръвта преминава в капилярите. Венулите събират кръв от капилярите и постепенно се обединяват във все по-големи вени. Вените пренасят кръв от венулите обратно към сърцето, също така те служат като основен резервоар на допълнително количество кръв.

Всички артерии, с изключение на белодробната артерия, и техните разклонения разнасят оксигенирана кръв (наситена с кислород), докато вените – изключение правят белодробните вени, и техните клончета (венули) изнасят деоксигенирана кръв (бедна на кислород и богата на въглероден диоксид). Когато сърцето се съкращава (нормално около 60 – 80 пъти в минута), то изтласква кръвта в артериите и налягането в тях се повишава. Обратно, когато сърцето се отпуска между две съкращения, налягането на кръвта намалява.

Следователно има две нива на кръвно налягане: горно ниво, когато сърцето е в съкратено състояние – в систола и долно ниво, когато сърцето е в отпуснато състояние – в диастола. Горното ниво на налягане се нарича систолно налягане, а долното – диастолно налягане.

Двете цифри, които при измерване се отбелязват, например 118/78 mmHg, отразяват тези две измерени стойности. Кръвното налягане не е трайно фиксирано на едно ниво и се променя постоянно в зависимост от Вашата физическа и умствена активност. Денонощните колебания на артериалното налягане показват: най-високи стойности рано сутрин и в късния следобед, значително по-ниски стойности в обедните часове, най-ниски – през нощта. Най-общо казано – при физическо натоварване кръвното налягане се покачва, а при покой и почивка – се нормализира.

Артериална хипертония – определение

Трайно повишеното кръвно (артериално) налягане се нарича артериална хипертония. Артериална хипертония е състояние на трайно повишение на систолно налягане над 140 mm живачен стълб (mmHg) и/или на диастолното налягане над 90 mmHg при лица над 18-годишна възраст.

Причини за възникване на артериалната хипертония

Артериалната хипертония може да бъде самостоятелно заболяване, означавано още като първична (есенциална, идиопатична) артериална хипертония.

Есенциалната артериална хипертония съставлява 90-95% от всички пациенти с повишено артериално налягане. Причините за възникване на това заболяване остават неясни. Приема се, че приблизително 30% от вариациите на артериалното налягане се дължат на генетична предразположеност и 50% на фактори на околната среда. Вторична хипертония е тази, която е резултат от различни други основни заболявания – бъбречни, ендокринни, неврогенни.

Класификация на артериалната хипертония

Според стойностите на артериалното налягане и методичните указания на Европейското дружество по хипертония от 2013 г., на което Българската лига по хипертония е
асоцииран член.

Артериална хипертония и кръвно налягане

КАТЕГОРИЯ артериална хипертонияСИСТОЛНО артериално налягане (mmHg)ДИАСТОЛНО артериално налягане (mmHg)
Оптимално<120<80
Нормално120-12980 - 84
Високо нормално130-13985 - 89
Степен 1 хипертония (лека)140-15990 - 99
Степен 2 хипертония (умерена)160-179100-109
Степен 3 хипертония (тежка)>180 >110
Изолирана систолна хипертония>140<90

Рискови фактори за развитие на артериалната хипертония

В 90-95% от случаите на артериална хипертония причините остават неизвестни.

Управляеми рискови фактори (свързани с начина на живот и вредни фактори на средата):

 • тютюнопушене
 • злоупотреба с алкохол
 • ниска физическа активност и заседнал начин на живот
 • психоемоционално напрежение и стрес

Неуправляеми рискови фактори (фамилно и генетично обусловени):

 • възраст
 • пол
 • раса
 • наследственост и генетично предразположение
 • развитие на заболяването артериална хипертония

Съществена роля в придвижването на кръвта от сърцето до клетките играят артериолите. Те са еластични и това им дава възможност да се разширяват и да се стесняват под влияние на определени нервни импулси. По този начин те регулират протичането на необ­ходимото количество кръв. Ако артериолите са отворени широко кръвта преминава през тях лесно.

Ако те са стеснени (свити), кръвта среща затруднение и е необходимо наляга­нето да се повиши, за да премине необходимото количество кръв. Такова стеснение на артериолите настъпва в началото на артериална хипертония под влияние на нарушена регулация, с повишена активност на импулси, които свиват артериолите.

Ако кръвното налягане е високо в продължение на години, малките кръвоносни съдове се стесняват трайно, съдовата стена променя структурата си и задебелява. Когато настъпят такива промени, сърцето се натоварва от по-голямата работа, която трябва да извърш­ва, а съдовете се увреждат от повишеното налягане върху тях. По този начин се затваря порочен кръг. Промените в съдовете, които кръвоснабдяват сърцето, мозъка, бъбреците и другите органи водят до нарушения в тяхната функция, които с времето се задълбоча­ват.

След като това се случи става трудно за изпомпената от сърцето кръв да достигне до ця­лото тяло. Това натоварва сърцето, тъй като то трябва да преодолее по-високото съпро­тивление с по- високо налягане върху артериолите, за да се осигури адекватно кръвоснаб- дяване на органите.

Оформя се така нареченото хипертонично сърце. Сърцето, мозъкът и бъбреците могат да се справят дълго време с повишеното налягане, да го управляват, така че те да изпълняват добре фунциите си. Ето защо хипертониците могат да живеят дълго, без да имат прояви на заболяване от тези така наречени прицелни органи на хипертонията. Но това не означава, че те не се увреждат от хипертонията и затова лечени­ето трябва да започне своевременно и да се следва стриктно!

Високото кръвно налягане засяга хората от всички възрасти, включително юношеската, като честотата нараства еднопосочно с възрастта, по-специално след 35-40 години. Чес­то, но не задължително, е и фамилно заболяване.

Първоначалните симптоми на високото кръвно налягане са твърде неспецифични и не во­дят до влошаване на функцията на организма. Те се развиват постепенно и неосезаемо, поради което често заболяването се диагностицира едва в напреднал стадий, когато са налице вече сериозни и необратими увреди на прицелните органи.

Ето защо хипертонията често се нарича „тих, мълчалив убиец„.

Главоболието (сутрешно, тилно) е неспецифичен симптом. Първите оплаквания, често белег на органно увреждане и/или усложнения са:

 • виене на свят;
 • шум в ушите
 • сърцебиене
 • зрителни нарушения
 • гръдна болка
 • задух при натоварване и др.

Кръвното налягане трябва да се измерва при лицата над 20-годишна възраст поне един път годишно, а при по-възрастните и в семейства, където има лица с повишено кръвно на­лягане (артериална хипертония) и по-често. Колкото по-рано се установи трайно повишено над нормата кръв­но налягане и се предприемат необходимите мерки, толкова по-лесно се постигат нормал­ните стойности (под 140/90 mmHg) и се предпазват от увреждане прицелните органи.

Усложнения на артериалната хипертония

Артериалната хипертония е доказан рисков фактор за мозъчносъдова болест (мозъчен инсулт, мозъчни кръвоизливи, преходни исхемични атаки); сърдечносъдови заболявания (инфаркт на сърцето, стенокардия, сърдечна недостатъчност и артериални аневризми, предсърдно мъждене; периферна съдова болест (ретинопатия, хеморагии или ексудати, оток на папилата) и е водещата причина за хронично бъбречно заболяване.

Изследвания и поставяне на диагноза

Диагностичните процедури имат за цел да установят стойностите на кръвното, да опре­делят вторичните причини за хипертонията, да оценят цялостния сърдечносъдов риск чрез търсене на други рискови фактори, увреда на прицелни органи и съпътстващи за- болявания или придружаващи клинични състояния.

Диагностичните процедури

 • повтарящи се измервания на артериалното налягане;
 • снемане на анамнеза;
 • обективно изследване;
 • лабораторни и инструментални изследвания, някои от които трябва да бъдат разглежда­ни като част от рутинния подход при всички хора с високо артериално налягане. Други са препоръчителни и могат да бъдат широко прилагани, а трети са показани само при данни от някои от основните изследвания или от хода на заболяването при дадения пациент.

Лабораторни и инструментални изследвания

Рутинни изследвания:

 • Кръвна захар (за предпочитане на гладно)
 • Серумен общ холестерол
 • Серумен LDL-холестерол
 • Серумен HDL-холестерол
 • Серумни триглицериди
 • Пикочна киселина
 • Креатинин
 • Калий
 • Хемоглобин и хематокрит
 • Изследване на урината (с тест-лентички, допълнено от изследване на седимента)
 • ЕКГ

Препоръчителни изследвания

 • Ехокардиография
 • Ултразвуково изследване на каротидни артерии
 • Микроалбуминурия – при диабетици
 • Количествено определяне на протеинурията (при положителен резултат с тест-лентичките)
 • Фундоскопия (при много тежка хипертония)
 • Разширена оценка (област на специалиста)
 • Усложнена хипертония: изследвания на мозъчната, сърдечната и бъбречната функция
 • Търсене на вторична хипертония: определяне на ренин, алдостерон, кортикостероиди, катехоламини; артериография; ехография на бъбреци и надбъбречни жлези; компютърна томография, ядреномагнитен резонанс на мозъка.

Лечение на артериалната хипертония

Необходимо ли е да се лекува високото кръвно налягане? Решението за лечението на Ва­шето кръвно налягане се взема от личния лекар, при необходимост и след консултация със специалист кардиолог. Всяка стойност над нормалната е риск за здравето.

Високото кръвно налягане се лекува с два подхода.

Немедикаментозен подход

Първата и от особена важност стъпка за справяне с артериална хипертония е здравословният начин на живот.

Спазвайте следните препоръки:

 💡 Редуцирайте приема на сол с храната Намалете количеството на приеманата с храната сол – до 5 г дневно (1 чаена лъжичка без връх) или 2 г натрий. Това може да постигнете, като ограничите консумацията на храни, съдържащи сол (месни и колбасарски изделия, консерви, си­рене, хляб и тестени произведения) и внимавате с употребата на продукти с високо съдържание на натрий, но без солен вкус – яйца, пресни млеч­ни продукти, ориз, газирани напитки, минерал­ни води, хранителни добавки (бакпулвер, сода за хляб, натриев хидрооксид, натриев сулфид и други). Проверявайте етикетите на продуктите преди да ги купите.
За да намалите приема на натрий, проверявайте етикетите на продуктите за натриево съдържа­ние. Избирайте храни, които имат ниско натри­ево съдържание, с намалено съдържание на сол. Опитайте се да избягвате продуктите с 20% или повече натрий на прием.

 💡 Kонсумирайте здравословни храни

Увеличете консумацията на растителни храни – плодове, зеленчуци и пълнозърнени хра­ни; предпочитайте продукти с по-ниско съдържание на животински мазнини – риба, пи­лешко (без кожата) и телешко месо, обезмаслени и с ниска масленост млека и млечни произведения.

 💡 Избягвайте следните храни:

Спрете консумирането на солени храни.

Аншуа, бекон, сирене, чипс (ако има добавена сол), панирано пиле, сосове на прах, снаксове, маслини, туршии, скариди, различни видове салам, осолени ядки, осолена риба, наденички, пушено месо и риба, соеви сосове, бульони на кубчета, трапезни сосове, меса от консерви.

 💡 Приемайте с внимание следните храни:

Печен боб, сладки, зърнени варива за закуска, бургери, торти, пасти, готварски/трапезни сосове, чипс, спагети и пълнени тестени изделия от консерви, пайове с месна плънка, со­сове за спагети, пица, готови храни и супи, сандвичи.

 💡 Предпочитайте за употреба следните храни:

Някои от зърнените варива за закуска, кускус, прясна риба, месо и птичи продукти, прясно сирене, плодове и зеленчуци (сушени, пресни, замразени), домашно приготвени хляб/сосове/супи, сирене „моцарела“ и „рикота“, тестени изделия, ориз, безсолни ядки, безсолно домашно сирене, безсолни пуканки, кисело мляко, грах, боб, леща, семена.

 💡 Поддържайте здравословно телесно тегло.

Два добри начина да наблюдавате теглото си е да следите редовно обиколката на талията си и вашия индекс на телесна маса. Препоръчител­ните здравни размери на обиколка на талията за възрастни мъже е по-малко от 94 см, и за въз­растни жени по-малко от 80 см. Индексът на телесната маса (ИТМ) трябва да бъде в границите от 18,5 до 24,9.

Индекс на телесната маса

25 - 29.9-> Вие сте с наднормено тегло
ИТМ =тегло в кг/ ръст в см30 - 39.9-> Вие сте затлъстели
40+-> Вие сте болестно затлъстели
Индекс на телесната маса се изчислява като се раздели теглото в кг на ръста в метри на квадрат

💡  Спрете да пушите

Тютюнопушенето е доказан, допълнителен рисков фактор за сърдечен инфаркт и за мо­зъчен инсулт.

💡 Живейте активно, движете се

Движете се повече, правете физически упражнения: 5 – 6 км ходене пеша или задължи­телно 30-40 минути физически упражнения дневно.

Ако Ви се струва, че нямате достатъчно време, запомнете, че и 10 минути обикновени физически упражнения няколко пъти на ден оказват благоприятен ефект върху Вашето здраве.

💡 Опитайте:

 • да не ползвате асансьор
 • да паркирате далеч от работното си място
 • да слушате музика и танцувате
 • след обяд да направите разходка
 • ако работите на бюро на всеки кръгъл час да се изправяте, да се протягате, да се разходите наоколо
 • да играете с децата си, внуците си или да се разходите с приятели навън сред природата
 • ако възнамерявате да се занимавате със спортове, свързани с интензивно физическо натоварване, консултирайте се с лекар.

💡 Не прекалявайте с алкохолните напитки

Таблица за разумната дневна употреба на алкохол

МЪЖЕЖЕНИ
КОНЦЕНТРАТдо100 мл50 мл
ВИНОдо375 мл200 мл
БИРАдо800 мл400 мл
Не превишавайте границите на разумната дневна употреба на алкохол (според експерти на Световната здравна организация)

Намерете своя индивидуален подход за справяне със стреса (автотренинг, почивка и хоби и други приятни занимания, достатъчен сън).

 • Ограничете или намалете приема на психоактивни вещества (храни и напитки, съдър­жащи кофеин, протеинови и високоенергийни добавки и други).

Медикаментозно лечение

Артериалната хипертония е хронично заболяване, което с годините уврежда съдовете и органите. Много съществено е, че АХ се опре­деля като „входна врата“ за други рискови фактори, кои­то увреждат съдовете и сър­цето, а именно:

 • наднормено тегло и затлъс­тяване
 • захарен диабет
 • повишен серумен холесте- рол
 • фамилна обремененост

Съвременното лечение на АХ

трябва да бъде строго индивидуално, за да осигури на всеки пациент най-опростения медикаментозен режим, който същевременно е най-ефикасен и се понася най-добре. Основната цел на антихипертензивното лечение е да се постигне максимално намаля­ване на дългосрочния общ риск за сърдечносъдова заболеваемост и смъртност. Това изисква постоянен контрол на всички установени рискови фактори, включително тютю­нопушенето, дислипидемията и диабета, подходящо лечение на придружаващите кли­нични състояния, както и лечение на повишеното артериално налягане.

На базата на съвременните доказателства от проведените проучвания може да се препо-

ръча систолното и диастолното артериално, налягане да бъдат интензивно понижени до стойности равни на и под 140/90 mmHg при всички хипертоници.

Съвременните медикаменти за понижаване на кръвното налягане се означават като анти- хипертензивни, т.е. понижават кръвното налягане, но едновременно с това те в различна степен предпазват съдовете и органите от уврежданията на повишеното кръвно налягане и се опреде­лят като „профилактиращи (протективни) медикаменти“. Основните антихипертензивни меди­каменти, за които има доказателства, че подобряват прогнозата принадлежат към пет основни групи (подредени по реда на въвеждането в клиничната практика):

 1. Диуретици
 2. Бета-блокери
 3. Калциеви антагонисти
 4. АСЕ инхибитори
 5. Ангиотензин рецепторни блокери

Има още няколко допълнителни групи, които понижават АН, но са с по-малко доказател­ства за органна протекция – медикаменти с централен механизъм на действие и алфа-блокери.

Всички медикаменти, приложени самостоятелно, понижават в еднаква степен кръвното налягане с около 9/5 mmHg.

Изборът на медикамент се прави от лекаря въз основа на цялостна оценка на състояни­ето. Само около 1/3 от пациентите и то в началото на установяване на повишеното АН, могат да постигнат контрол с един медикамент.

По-голяма част от пациентите имат необходимост от два, три и повече медикамента. Това е причината от началото на новия век в клиничната практика широко да се въведат т.н. комби­нирани медикаменти, които съдържат в една таблетка 2, дори и 3 медикамента.

Отчитат се много ползи от тези така наречени „фиксирани медикаментозни комбинации“, тъй като те са с по-голям сумарен ефект върху кръвното налягане, съдържащи и със значително по-малко нежелани лекарствени реакции спрямо отделните им съставки, приложени самостоя­телно. Приемът на комбинирани медикаменти намалява броя на таблетките, които пациентите приемат дневно и с това се подобрява изпълнението на предписаното лечение, като намалява значително броя на пропуснатите дневни приеми на медикаменти.

Важни препоръки при спазване на предписаното медикаментозно лечение

Бъдете сигурни, че знаете за Вашето лекарство/а:

 • Точното време, в което трябва да го/ги приемате;
 • На какви интервали от време (само сутрин, сутрин и вечер, сутрин, обед, вечер, само ве­чер и т.н.) и колко пъти дневно трябва да го/ги приемате;
 • Какво да направите, ако се прояви нежелана лекарствена реакция;
 • За колко дни лечение ще Ви стигне една опаковка от Вашето лекарство/а;
 • Кога да закупите следващата опаковка, за да не пропуснете прием;
 • Какви храни или други лекарства не трябва да приемате;
 • За да се постигне ефект от предписаното лечение е необходимо време. За да се постигне необходимото ниво на медикамента в организма са необходими обичайно 1 -2 дни. Най-зна­чително е понижаването на кръвното налягане в края на първата седмица. След това пони­жаването продължава 6 до 8 седмици. Ето защо е необходимо да се изчака този срок.
 • Ако пропуснете прием, постарайте се да го наваксате в най-кратък срок;
 • Не живейте с тревога от високото кръвно налягане;

То може да бъде лекувано и вие можете да жи­веете пълноценно и нормално;

Изпълнявайте простите, но важни неща, които Вашият лекар Ви съветва;

Редукцията на телесното тегло и на приема на сол може да имат значителен ефект;

Не сменяйте един лекар с друг, търсейки бърз „чудотворен“ ефект и „чудотворно“ хапче. Изберете един лекар, на който имате доверие и следвайте стриктно дадените съвети. С негово знание и помощ, ако е необходимо, се консултирайте с друг специалист;

Ако приемате медикаменти, бъдете търпелив и не спирайте лечението;

Ако имате нежелани лекарствени реакции, обърнете се към Вашия лекар;

Дайте си шанс да се приспособите към лечението. Това може да отнеме седмици, но ре­зултати обичайно се постигат.

Намерете своя индивидуален подход за справяне със стреса (автотренинг, почивка и хоби и други приятни занимания, достатъчен сън).

 • Ограничете или намалете приема на психоактивни вещества (храни и напитки, съдър­жащи кофеин, протеинови и високоенергийни добавки и други).

5.2 Медикаментозно лечение

АХ е хронично заболяване, което с годините уврежда съдовете и органите. Много съществено е, че АХ се опре­деля като „входна врата“ за други рискови фактори, кои­то увреждат съдовете и сър­цето, а именно:

 • наднормено тегло и затлъс­тяване
 • захарен диабет
 • повишен серумен холесте- рол
 • фамилна обремененост

Съвременното лечение на артериалната хипертония трябва да бъде строго индивидуално, за да осигури на всеки пациент най-опростения медикаментозен режим, който същевременно е най-ефикасен и се понася най-добре. Основната цел на антихипертензивното лечение е да се постигне максимално намаля­ване на дългосрочния общ риск за сърдечносъдова заболеваемост и смъртност. Това изисква постоянен контрол на всички установени рискови фактори, включително тютю­нопушенето, дислипидемията и диабета, подходящо лечение на придружаващите кли­нични състояния, както и лечение на повишеното артериално налягане.

На базата на съвременните доказателства от проведените проучвания може да се препоръча систолното и диастолното артериално, налягане да бъдат интензивно понижени до стойности равни на и под 140/90 mmHg при всички хипертоници.

Съвременните медикаменти за понижаване на кръвното налягане се означават като антихипертензивни, т.е. понижават кръвното налягане, но едновременно с това те в различна степен предпазват съдовете и органите от уврежданията на повишеното кръвно налягане и се опреде­лят като „профилактиращи (протективни) медикаменти“. Основните антихипертензивни меди­каменти, за които има доказателства, че подобряват прогнозата принадлежат към пет основни групи (подредени по реда на въвеждането в клиничната практика):

 1. Диуретици
 2. Бета-блокери
 3. Калциеви антагонисти
 4. АСЕ инхибитори
 5. Ангиотензин рецепторни блокери

Има още няколко допълнителни групи, които понижават артериалнота налягане, но са с по-малко доказател­ства за органна протекция – медикаменти с централен механизъм на действие и алфа-блокери.

Всички медикаменти, приложени самостоятелно, понижават в еднаква степен кръвното налягане с около 9/5 mmHg.

Изборът на медикамент се прави от лекаря въз основа на цялостна оценка на състояни­ето. Само около 1/3 от пациентите и то в началото на установяване на повишеното артериално налягане, могат да постигнат контрол с един медикамент.

По-голяма част от пациентите имат необходимост от два, три и повече медикамента. Това е причината от началото на новия век в клиничната практика широко да се въведат т.н. комби­нирани медикаменти, които съдържат в една таблетка 2, дори и 3 медикамента.

Отчитат се много ползи от тези така наречени „фиксирани медикаментозни комбинации“, тъй като те са с по-голям сумарен ефект върху кръвното налягане, съдържащи и със значително по-малко нежелани лекарствени реакции спрямо отделните им съставки, приложени самостоя­телно. Приемът на комбинирани медикаменти намалява броя на таблетките, които пациентите приемат дневно и с това се подобрява изпълнението на предписаното лечение, като намалява значително броя на пропуснатите дневни приеми на медикаменти.

Важни препоръки при спазване на предписаното медикаментозно лечение

Бъдете сигурни, че знаете за Вашето лекарство/а:

 • Точното време, в което трябва да го/ги приемате;
 • На какви интервали от време (само сутрин, сутрин и вечер, сутрин, обед, вечер, само ве­чер и т.н.) и колко пъти дневно трябва да го/ги приемате;
 • Какво да направите, ако се прояви нежелана лекарствена реакция;
 • За колко дни лечение ще Ви стигне една опаковка от Вашето лекарство/а;
 • Кога да закупите следващата опаковка, за да не пропуснете прием;
 • Какви храни или други лекарства не трябва да приемате;
 • За да се постигне ефект от предписаното лечение е необходимо време. За да се постигне необходимото ниво на медикамента в организма са необходими обичайно 1 -2 дни. Най-зна­чително е понижаването на кръвното налягане в края на първата седмица. След това пони­жаването продължава 6 до 8 седмици. Ето защо е необходимо да се изчака този срок.
 • Ако пропуснете прием, постарайте се да го наваксате в най-кратък срок;
 • Не живейте с тревога от високото кръвно налягане;
 • То може да бъде лекувано и вие можете да жи­веете пълноценно и нормално;
 • Изпълнявайте простите, но важни неща, които Вашият лекар Ви съветва;
 • Редукцията на телесното тегло и на приема на сол може да имат значителен ефект;
 • Не сменяйте един лекар с друг, търсейки бърз „чудотворен“ ефект и „чудотворно“ хапче. Изберете един лекар, на който имате доверие и следвайте стриктно дадените съвети. С негово знание и помощ, ако е необходимо, се консултирайте с друг специалист;
 • Ако приемате медикаменти, бъдете търпелив и не спирайте лечението;
 • Ако имате нежелани лекарствени реакции, обърнете се към Вашия лекар;
 • Дайте си шанс да се приспособите към лечението. Това може да отнеме седмици, но ре­зултати обичайно се постигат.