Измерване на кръвното налягане

Измерване на кръвното налягане

Кръвното налягане е величина, която се колебае постоянно. То е различно в покой, по вре­ме на работа и по време на сън. Има малки колебания, до 5 mmHg през 5 минути и големи над 100 mmHg в денонощието.

Обичайно има два пика в денонощието:

 1. Сутрин, като повишаването започва непосредствено преди събуждане от сън и продължава няколко часа, след което оби­чайно спада в обедните часове.
 2. След обед, към 17 ч.

Кръвното налягане е най-ниско нощем,

но при дългогодишна хипертония и при па­циенти с диабет може да липсва този нощен спад, което е неблагоприятно и с недобра прогноза. При такива случаи, двадесет и че­тири часовото холтер мониториране може да даде допълнителни подробности.

Ето защо, преди да се постави диагнозата повишено кръвно налягане или артериална хипертония са необхо­дими няколко измервания в различни и отделни моменти, освен в случаите, когато стойности­те са значително над нормата.

Кръвното налягане се измерва с апарати, които са конструирани на различен принцип. В лекарския кабинет се използват най-често живачни апарати или сфигмоманометри.

Двадесет и четири часовото артериално налягане се измерва със специални апарати, които се захранват с батерия, измерват и регистрират кръвното налягане през 15-30 минути по зададена програ­ма в продължение на 24 часа. В дома се използват полуавтоматични и автоматични апарати. Важно е да измервате редовно кръвното си налягане.

Защо да измервате кръвното налягане… в домашна обстановка?

Единственият начин да разберете дали кръвното Ви налягане е високо е да го измерите. така че измервайте го в домашна обстановка. Измерването на кръвното налягане в домашна обстановка подпомага Вас и Вашия лекар да разберете как да контролирате налягането си ежедневно. Освен това измерването на налягането у дома показва как промените в начина на живот и медикаментите помагат да контролирате Вашето кръвно налягане.

Какъв вид апарат да за проследяване на кръвното налягане да закупим?

Повечето съвременни апарати са изцяло или полуавтоматизирани и с тях измерването на налягането е лесно. Някои твърде притеснителни лица, както и хората с увреждания може да имат проблеми с измерването на кръвното си налягане. В такъв случай трябва да помолят свой близък да го измери у дома.

 • Напълно автоматизираните апарати са по-лесни за работа, но обичайно са по-скъпи от полуавтоматизираните. Апарат с повече възможности може да бъде по-подходящ за Вас, но да е по-скъп.
 • Маншетите имат различни размери. Много важно е маншетът да съответства точно на раз­мера на мишницата Ви. Неправилният размер на маншета може да е причина за неточно от­читане. Помолете фармацевта да Ви помогне в избора на подходящия по размер маншет.

Как да измервате кръвното си налягане с домашния апарат?

 • Седнете удобно на стол, с опряни на пода крака без да ги кръстосвате, облегнете гърба си.
 • Поставете маншета в средата на ми­шницата, която е освободена от дре­хи; поставена на нивото на сърцето и за по-голямо удобство, опряна на маса, до която е поставен столът.
 • Поставете възглавничка или кър­па под лакътя, ако е необходимо, така че маншетът да бъде на ниво­то на сърцето.

Какви условия трябва да спазите, за да измерите максимално точно кръвното си налягане?

 • Отпуснете се, без да насочвате вниманието си към нещо друго (например гледане на те­левизия);
 • По време на измерване не се движете и не говорете;
 • Не мерете налягането, ако не сте спокойни, студено Ви е, напрегнат сте, стресиран сте или изпитвате болка;
 • Посетете тоалетната преди измерването, ако не се чувствате комфортно – пълният пико­чен мехур или дебело черво може да повлияят на стойностите;
 • Изчакайте поне две часа след по-сериозно хранене или половин час след като сте пили кафе или сте пушили;
 • Стойностите на кръвното налягане вкъщи следва да се основават на двукратно измерва­не – сутрин и вечер в продължение на 7 дни (минимум 3);
 • Веднага запишете стойността на измереното налягане.

Kое кръвно налягане, измерено у дома, е нормално?

 • Средното кръвно налягане през деня трябва да бъде под 135/85
 • Лечение следва да се обсъжда, ако отчетеното вкъщи кръвно налягане е трайно по-висо­ко от 135/85

Указания за измерване на кръвно налягане в домашни условия

Измерването на артериалното налягане в домашни условия е с важно клинично значение. По този начин Вие можете да предоставите информация на лекуващия лекар за ефекта на антихипертензивното лечение. Преди всичко се консултирайте с Вашия лекар и медицинска сестра дали Вашият апарат за измерване на кръвно налягане е тестван и сиrурен. Използвайте стандартизирани апарати.

Проверете също така дали използвате маншет, който да съответства на размера на Вашата ръка. Помолете Вашия доктор или медицинска сестра да Ви покаже как да използвате правилно Вашия апарат.

 1. Кръвното налягане се измерва след 3 до 5 минути покой в седнало положение. Не пийте кафе и не пушете 30 минути преди измерване на налягането. Ако е необходимо, идете до тоалетната преди измерванетo.
 2. Седнете удобно – облегнати и отпуснати, стъпили с крака на пода.
 3. Положете ръката, на която измервате кръвното налягане, върху подложка, така че маншетът да бъде на равнището на сърцето. Маншетът трябва да се навие 1-2 см над лакътя.
 4. Ако използвате апарат за китка, трябва да държите ръката си на нивото на сърцето по време на измерването. Имайте предвид, че малка част от апаратите за измерване на артериалното налягане за китка са стандартизирани задово- лително.
 5. Ако използвате живачен апарат за измерване на артери- алното налягане, поставете слушалката на вътрешната страна на гънката на лакътя. Определянето на стойностите става по следния начин: първата поява на звук показва стойността на систолното налягане; изчезването на тоновете показва диастолното налягане. И двете стойности трябва да бъдат записани.
 6. Стойностите на кръвното налягане се променят в рамките на денонощието. Затова измервайте кръвното налягане според препоръките на Вашия лекар сутрин (между 6 и 9 ч.) и вечер (между 18 и 21 ч.).
 7. Направете две измервания на налягането с интервал между тях 1-2 минути и запишете средната стойност на кръвното налягане. Запишете също така времето на взимане на лекарства за повишено кръвно налягане.
 8. При прегледа покажете листoвката с вписаните стойности на налягането на Вашия лекар.
 9. Никога не променяйте лечението си сами въз основа на измерените стойности на налягането. Правете го винаги след консултация с лекар.
 10. Правилното измерване на кръвното налягането повишава успеха от лечението на артериалната хипертония. Вие имате възможност активно да участвате в процеса на постигане и контролиране на Вашето артериално налягане.

Какво да правим, ако стойностите на налягането са повишени?

 • Не изпадайте в паника.
 • Консултирайте се и следвайте съветите на Вашия лекар. Не си назначавайте сами лече­ние. Всяка стойност на кръвното налягане над нормите е риск за здравето.

Освен кръвното налягане за Вашето здравословно състояние е необходимо да се знае и какъв е Вашият сърдечен ритъм – дали е нормален, правилен и каква е честотата. Нормалната сърдечна честота се движи в границите от 50 до 90 удара в минута, като при физическо или психическо натоварване е нормално да се повиши. Ритъмът на здравото сърце е равномерен, правилен. Някои автоматични апарати измерват и отбелязват на екрана освен кръвното наляга­не и сърдечната честота, брой удари на сърцето за минута.

При неправилен ритъм „прескачане на сърцето„, което някои пациенти усещат, а други не, някои апарати отбелязват със специализи­ран символ на екрана. Има и апарати, които могат да отбележат и неправилния сърдечен ритъм – абсолютна аритмия при предсърдно мъждене, с наличието на специална, ЛПВ техника.

Непра­вилният сърдечен ритъм – абсолютната аритмия, е най-честото ритъмно нарушение, като след 75-годишна възраст се установява при всеки 1 от 10. Артериалната хипертония води до проме­ни в сърцето, които повишават риска от предсърдно мъждене и абсолютна аритмия и затова те се съчетават много често.

Наличието на абсолютна аритмия изисква допълнително лечение. Медикамент на избор са бета-блокерите, като към тях за понижаване на риска от образуване на вътресърдечни тромби и изтласкването им (най-често в мозъка) се прибавят медикаменти, които намаляват кръвосъсирването. Изборът им се прави въз основа на оценка от лекар.

❗ Запомнете:

Артериалната хипертония се лекува цял живот. Никога не прекъсвайте лечението си сами, дори да се почувства­те по-добре, преди да сте се консултирали с Вашия лекар.

Знайте, че артериалната хипертония може да се контролира ефективно!

Вие можете сами да контролирате кръвното си налягане, като го мерите два пъти дневно – сутрин и вечер, както и във всички случаи на неразположение. Преди самото из­мерване не трябва да сте употребявали кафе или да сте пушили цигара поне в последните 30 минути. За да поддържате безопасно кръвно налягане, записвайте регистрираните ре­зултати от измерванията в свой дневник за самоконтрол.

Добрият и правилен контрол на повишеното кръвно налягане ще Ви осигури нормален и качествен живот с добро самочувствие и работоспособност, здраве и дълголетие. необходимо е да се научите да живеете с високото кръвно налягане!