Мозъчно-съдова болест

Мозъчно-съдова болест

Това са група от заболявания, възникващи в резултат на нарушено артериално или венозно мозъчно кръвообращение. Могат да се изявят като остри инциденти -исхемични, хеморагични, венозни тромбози или като хронични оплаквания от притискане на мозъчни структури, съдово главоболие, енцефалопатии и др. Основни форми

  1. Асимптомни.
  2. Транзиторна исхемична атака – остро настъпила недостатъчност на мозъчното кръвообращение и развила се във връзка с това огнищна и общомозъчна симптоматика, която отзвучава до 24 час. Транзиторната исхемична атака е разновидност на преходното нарушение на мозъчното кръвообращение, преминава за 2 до 15 минути. Тя е не само рисков фактор, но и предвестник на мозъчния инсулт.
  3. Мозъчен инсулт – внезапно нарушение на мозъчните функции в резултат на недостатъчен приток на кръв в определен съд на мозъка (исхемичен инсулт) или на излив на кръв (хеморагичен инсулт). Около 80-85% от мозъчните инсулти са исхемични.

Рискови фактори

Рискови фактори и профилактика Oсновните групи рискови фактори, които са в тясна връзка с възникването на мозъчно-съдовата болест, както и насоките в тяхната първична профилактика:

Артериална хипертония

Дълготрайно повишените стойности на артериалното налягане са най-важният рисков фактор за възникването на мозъчно-съдовата болест, тъй като при 2/3 от лицата над 65-годишна възраст артериалното налягане е трайно повишено.

Артериалната хипертония води до нарушаване целостта на ендотела на съдовете, както и образуването на амилоидни отлагания, което ги прави по- фрагилни. Препоръчителни стойности на артериалното налягане са до 140/90 mm/Hg, а при пациентите със захарен диабет до 130/80 mm/Hg. При дълготрайна и недобре контролирана артериална хипертония е уместно включването и на невронопротективен препарат.

Дислипидемия

Тя е в пряка връзка с атерогенезата и образуването на атеросклеротичните плаки. Затова дислипидемията е значителен рисков фактор при мозъчно-съдовите заболявания. Най-често тя е комбиниран тип с повишени стойности на общия холестерол над 5 mmol/l, LDL-холестерола над 3 mmol/l, HDL-холестерола под 1 mmol/l и триглицеридите над 2 mmol/l. Повишението на общия холестерол с 1 mmol/l води до повишаване на риска от исхемичен инсулт с 25%.

Освен промяна в диетичния режим и увеличаване на физическата активност се препоръчва и прилагането на статинов и невронопротективен препарат. Включването на статин към терапията при пациенти с исхемична болест на сърцето е показано дори и при нормални стойност на липидния профил.

Захарен диабет

Дисбалансът в метаболизма на глюкозата също води до необратими промени в съдовата стена, които в комбинация с артериалната хипертония увеличават значително риска от възникване на мозъчно-съдовата болест. Необходимо е редовно проследяване на стойностите на кръвната захар и при необходимост назначаване на антидиабетична терапия. При пациентите с други рискови фактори се препоръчва към терапията да бъде включен статинов препарат.

Предсърдно мъждене

Важен рисков фактор, по-специално за възникването на кардиоемболичните мозъчни инсулти, най-вече при пациенти над 65-годишна възраст. Тук е уместно да се отбележи и рискът от възникване на вторични мозъчни кръвоизливи в резултат на пероралната антикоагулантна терапияПрофилактиката при пациентите се различава в зависимост от възрастовата група, в която са и от наличието на други рискови фактори. Прилагат се перорални антикоагуланти самостоятелно или в комбинация с ацетилсапицилова киселина.

Асимптомни каротидни стенози

Добре описан рисков фактор, водещ до транзиторни исхемични атаки или исхемични мозъчни инсулти. Честотата на асимптомните каротидни стенози при пациенти над 50-годишна възраст е средно 6%. Рискът от мозъчна исхемия нараства със степента на стенозата, както и съчетанието й с други сърдечно-съдови заболявания. Редно е провеждането на скрининг за наличие на асимптомни каротидни стенози, както и за коморбидитет с други сърдечно-съдови заболявания.
Профилактичната каротидна ендартеректомия и ангиопластика, със или без стентиране, са предлагани методи за предпазване от мозъчно-съдовата болест, в случай на внимателен подбор на пациентите, както и ако рискът от оперативната интервенция не превишава 3%. Уместно е също и пред- и постоперативно включване на тромбоцитен антиагрегант към терапията.

Тютюнопушене

Поради увреждане на ендотела на кръвоносните съдове тютюнопушенето повиша риска от мозъчно-съдовата болест. Това се отнася и за т.нар. пасивно тютюнопушене (излагане на цигарен дим). Редно е прекъсване на тютюнопушенето и излагането на цигарен дим.

Затлъстяване

То се приема в случай, че стойностите на боди мас индекса (Body Mass Index – BMI) превишават 30. Абдоминалното затлъстяване (обиколка на талията над 102 см при мъжете и 88 см при жените), което по-често се среща при мъжете, е по-тясно свързано с атеросклеротичните промени на съдовете. Подходът в лечението на затлъстяването трябва да е комплексен и мултидисциплинарен и свързан с изграждането на диетични навици и физическа активност.

Злоупотреба с алкохол

Хроничната злоупотреба с алкохолни напитки в количества над 60 g етанол дневно повишават риска от мозъчен инсулт, поради прякото си невротоксично действия, повишаването на артериалното налягане и ускоряване на атерогенезата. Широко дискутиран е протективният ефект на алкохола за мозъчно-съдовата болест. Установено е, че протективната ежедневна доза етанол е 25 g за мъжете и 12 g за жените.

Основни симптоми

Те са различни в зависимост от вида на мозъчния инсулт, от тежестта на мозъчните увреждания, от засегнатите мозъчни съдове, както и от вида на основното заболяване, довело да увреждане на здравето.

Най-често инсултът настъпва остро, с внезапна слабост или изтръпване на лицето, ръката и/или крака едностранно, затруднен, неразбираем или липсващ говор, замъглено и/или загубено зрение на едното око или отклонение на погледа към страната на мозъчната увреда. Болният се оплаква от главоболие без ясна причина, гадене, повръщане, световъртеж, залитане или внезапно падане.

Мозъчният инсулт може да е съпроводен от зачервяване на лицето, с повишена телесната температура до 40 градуса, пулс – забавен, кръвното налягане най-често е повишено, мускулния тонус е понижен, като може да се развие менингеален синдром с гърчове, дишането най-често е шумно, а при тежките форми настъпва нарушение на съзнанието до кома. При преболедувалите мозъчен инсулт има най-често парези, парализи, смущения в усета, говорни нарушения.

В около една четвърт от болните се развива съдова деменция, а в над половината от тях слединсултна депресия. Деменцията и депресията възпрепятствуват възстановяването им и влошават прогнозата на заболяването.

Профилактика

Навременното, адекватно лечение на състоянията и заболяванията, отстраняването на рисковите фактори за развитието на мозъчно съдовата болест са основни за профилактиката. контролирайте хипертонията, периодично измервайте кръвното налягане, спазвайте стриктно предписаното от лекаря специалист антихипертензивно лечение и поддържайте стойности на кръвното налягане оптимално120 / 80гщп Нд.

Lекувайте системно захарния диабет и подържайте здравословно тегло с индекс на телесна маса 18,5-24,9. спазвайте лекарските предписания и системно лекувайте сърдечно съдовите за болявания, особено предсърдното мъждене. подържайте стойностите на холестерола в кръвта в норма. хранете се здравословно.

Включете повече плодове и зеленчуци в менюто, по-малко животински мазнини и до б грама дневно готварска сол, така ще намалите „лошия“ холестерол в кръвта (1ЛЗЬ). спрете тютюнопушенето, не злоупотребявайте с алкохолни напитки, правете физически упражнения 30 мин. до 1 час ежедневно. намалете стреса чрез правилен режим на работа и почивка.

Промяната в стила на живот чрез физическа активност, рационално и здравословно хранене, адекватното лечение и контрол на атерогенните фактори и стреса ще запазят проходимостта на мозъчните кръвоносни съдове и ще Ви предпазят от мозъчно съдова болест.

Знаете ли?

България е една от страните с най-висока смъртност от мозъчен инсулт в света (20- 22хиляди починали годишно)! От мозъчно съдова болест, в частност от инсулт у нас умира всеки пети човек. В последния половин век интензитетът на умиранията от мозъчен инсулт сред мъжете от градовете е нараснал повече от два пъти. 2001 г. около209 хиляди българи мъже и жени са заболели от мозъчно съдова болест и са стигнали до инсулт. Ако сте имали някой от оплакванията от преходно нарушение на мозъчно кръвообращение, транзиторна исхемична атака, незабавно се обърнете към вашия личен лекар и към специалист невролог. Ако Вие или ваш познат има посочените симптоми на мозъчен инсулт, не чакайте, потърсете помощ незабавно и идете в болница!