Приготвяйте и съхранявайте храната по начин осигуряващ нейното качество и безопасност

Приготвяйте и съхранявайте храната по начин осигуряващ нейното качество и безопасност

Приготвяйте и съхранявайте храната по начин осигуряващ нейното качество и безопасност

Правилното приготвяне и съхраняване на храната осигурява минимални загуби на хранителни вещества, запазване на биоло­гичната пълноценност, високо качество и безопасност на храни­те.

Запазването на биологичната пълноценност на храната е важно за постигане на здравословно хранене.

Избирайте топлинна обработка на храните, която макси­мално запазва полезните им съставки. За тази цел се препоръч­ват варене на пара, задушаване, печене. При варенето на пара хранителните вещества се съхраняват в най-голяма степен. Ако варите зеленчуците, те трябва да се поставят в кипяща, леко посолена вода, а съдът да е с капак, за да се намали разрушаване­то на витамините.

Тъй като повечето от витамините преми­нават във водата, препоръчително е зеленчуците да се готвят в минимално количество вода за кратко време. Варенето, заду­шаването и печенето да се извършват при умерена температу­ра. Прегарянето на храните при печене на грил, скара (барбекю) или във фурна, продължителното пържене при високи темпера­тури, опушването на месата и рибите води до образуване на вредни за здравето вещества.

Размразяването на месото и рибата е препоръчително да бъ­де бавно за запазване на качеството им, но това трябва да ста­ва в хладилни условия, с оглед предпазването им от микробна развала. Замразените зеленчуци, обаче трябва да се поставят в гореща вода без да се размразяват предварително. Течната част на консервираните зеленчуци и плодове е препоръчително да се използва, защото в нея се съдържа голяма част от водноразтво- римите витамини и минерални вещества на продуктите.

Осигуряването на микробиологична безопасност при пригот­вяне и съхранение на храната е също важно за здравословното хранене.

Храната може да се замърси с микроби на всеки етап от ней­ното приготвяне, съхранение и кулинарна обработка. Спазвайки хигиенните правила обаче, можем да предотвратим възникване­то на хранителни отравяния, които могат сериозно да увредят здравето.

Практически препоръки за осигуряване на безопасни храни:

Използвайте безопасни сурови храни и чиста вода

 • Не консумирайте храна извън срока на годност, отбеля­зан на етикета.
 • Не купувайте риба, която не се съхранява в лед.
 • Не купувайте меса и месни продукти, мляко и млечни про­дукти, яйца, несъхранявани в хладилни условия.
 • Отстранявайте всички части на зеленчуцуте и плодове­те, които са увредени и загнили.
 • При съмнение за замърсяване на водата предварително я преварявайте.

Съблюдавайте хигиена при приготвяне на храната.

 • Мийте ръцете си преди и след приготвяне на храната, след обработване на сурови храни преди да докосвате го­това за консумиране храна.
 • Всички повърхности и прибори в кухнята трябва да се поддържат чисти, често сменяйте гъбите за миене на съдове и кухненските кърпи.
 • Избягвайте контакт между сурови и готови за консума­ция храни при тяхната обработка и съхранение.
 • Режете различните видове сурови храни и храните, го­тови за консумация отделно, по възможност на различ­ни дъски.
 • Мийте с гореща вода и сапун дъските за рязане на храни и ножовете след рязане на сурово месо и риба, преди рязане на други сурови храни или готови за консумация продукти.
 • Съхранявайте суровите меса и риба в хладилника, добре опаковани или в затворени кутии, за да избегнете въз­можно попадане на изтекли от тях сокове в готови за консумация храни.

 

Термичната обработка на животинските продукти (месо, птици, риба, яйца) трябва да е достатъчно про­дължителна при температура над 70°С, за да се унищо­жат микроорганизмите във вътрешността на продук­тите.

Съхранявайте сготвената храна при температура над 60°С до нейното сервиране, а храната за по-късна консума­ция бързо изстудявайте и поставяйте в хладилник.

Съхранявайте храните в хладилника опаковани, в затво­рени кутии или покрити.

Никога не размразявайте месо и риба на стайна темпера­тура. Размразяването да става в хладилник, в студена вода или микровълнова печка.

Загрявайте сготвената храна преди консумация при температура не по-ниска от 70°С, за да се унищожат раз­множилите се микроорганизми по време на съхранението.

 

Пирамидата за здравословно хранене предствлява картинно изображение на основните препоръки за хранене.

Пирамидата за здравословно хранене предствлява картинно изображение на основните препоръки за хранене.

Пирамидата е разделена на сектори, които включват отдел­ните групи храни. Тя отразява основния принцип на здравослов­ното хранене – разнообразието на хранителния прием, което се постига чрез ежедневна консумация на представители от всич­ки групи храни. Големината на секторите съответства на съот­ношението на препоръчаните количества за консумация на хра­ните от отделните групи.

Групите храни са разпределени в три пояса, оцветени в сиг­налните цветове на светофара. В зеления пояс на основата на пирамидата са включени растителните храни – зеленчуци, пло­дове, зърнени храни и картофи, които представляват основният дял от общото количество на ежедневната храна.

В жълтия пояс се намират храните от животински произход, които са важни за здравословното хранене, но трябва да се консумират в по-мал­ки количества. Тук са включени и растителни продукти като бо­бови храни и ядки, които са богати на белтък и са растителна ал­тернатива на животинските белтъчни храни. Тук са и растител­ните масла, препоръчвани като основни добавени мазнини, но с тяхната консумация трябва да се внимава, тъй като мазнините са най-богатите на енергия храни.

В червения пояс, на върха на пирамидата са разположени храните, консумацията на които трябва да се ограничава – животинските мазнини, захарните и сладкарските продукти.

Под пирамидата ще видите препоръчаните за ежедневен при­ем осем чаши вода. фигурите на ходещите и тичащи хора напом­нят за голямото значение на физическата активност за поддър­жане на здравословно тегло.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *